Prihlásiť
 

Médiá a komunikácia s nimi


Ako komunikovať s médiami?

Aj vy si želáte menej násilia, narušených vzťahov a celkovo viac normálnosti v našich médiách? Aj vy ste znepokojení, akou „kultúrou“ sú ovplyvňované naše deti a celá spoločnosť?  Najistejším spôsobom, ako ponechať tomuto postupne sa zhoršujúcemu  stavu voľný priebeh, je zvyknúť si a  nerobiť nič.  Naopak najúčinnejšími sú naše aktivity pri presadzovaní pozitívnych hodnôt v spoločnosti spojené s  aktívnou komunikáciou  súvisiacou s masovokomunikačnými prostriedkami.

Ak sa bude cez médiá ponúkať násilie, konzumný spôsob života, neusporiadané ba až zvrátené formy spolužitia a honba za neoprávneným zbohatnutím, tak potom neočakávajme, že sa ľudia budú správať opačne. Preto „rodiny musia vedieť producentom, reklamným tvorcom a verejným činiteľom jasne povedať, čo sa im na programoch páči a čo nie.“ (Ján Pavol II. v posolstve k 38. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov).

Odborníci v danej problematike pritom upozorňujú na nesmierny význam tzv. spätnej väzby nás prijímateľov smerom k médiám (TV, rozhlas, tlač, internet ...), čím môžeme pozitívne vplývať na ich budúce pôsobenie smerom k verejnosti. Je vhodné, aby sme si uvedomili naše mnohoraké možnosti, pretože každému z nás vyhovujú iné spôsoby komunikácie:

S kým je možné komunikovať?

Priamo s dotknutými médiami - televízie a rozhlasy (kontakty nájdeme na ich web- stránkach a pri diskusných reláciách ich uvádzajú priamo), noviny a časopisy (kontakty uvedené v ich tiráži), majitelia billboardových a plagátových plôch (kontakty na okrajových častiach týchto plôch), prevádzkovatelia internetových stránok.

Ďalej s firmami objednávajúcimi si reklamu alebo sponzorstvo programu v médiách, s predajcami tlače (novinové stánky), s inštitúciami kompetentnými zaoberať sa podnetmi pri porušení zákonov súvisiacich s médiami a reklamou (Rada pre vysielanie a retransmisiu, Rada pre reklamu – ich kontakty viď inde).

Môžeme vyžívať nasledovné spôsoby komunikácie

Napísaním stručného názoru alebo podnetu a jeho zaslaním e-mailom, poštou, telefonovaním, odoslaním SMS priamo do príslušnej inštitúcie alebo do diskusných relácií; písomnou diskusiou na internetových stránkach, publikovaním príspevkov v tlači, atď.  Ďalej výmenou praktických skúseností: výber vhodných programov a TV staníc; zaujímať sa, čo sledujú deti; komunikácia v rodine o „dobre a zle“ v médiách; „recepty“ proti nezdravej závislosti na médiách (denný čas strávený sledovaním TV, internetu, počítačových hier, náhradné aktivity, používanie rodičovskej zámky v TV prijímači, atď.);

Okrem vyššie uvedených spôsobov komunikácie s médiami je dôležité v prípade porušenia podmienok rozhlasového a televízneho vysielania zaslať sťažnosť v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov. Podávanie sťažnosti na vysielanie rieši § 14a; má byť z nej zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon, ďalej dátum, približný čas odvysielania a názov programu. Sťažnosť prijíma Rada pre vysielanie a retransmisiu na www.rvr.sk - cez „Rýchly prístup“ sa vyplní „Formulár na podanie sťažnosti“ a stlačí sa „Odoslať“. Sťažnosť je možné podať aj poštou na adrese: Rada pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, P.O. Box 155, 810 00 Bratislava.
Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje. Aj keď sťažnosť nemusí presne citovať príslušné paragrafy, je prospešné vedieť aspoň obsah najdôležitejších, napr.: podľa § 19, ods.2 odvysielané programy nesmú o.i. propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť a tiež ... bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia. § 20, ods.3 hovorí, že programy ..., ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do 22,00 h. Podľa § 21, ods.1 ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej alebo fyzickej osobe ..., táto má ... právo požadovať odvysielanie opravy bezplatne. Vysielateľ je povinný na žiadosť tejto osoby opravu uverejniť.

Popri reagovaní na všeobecné porušenia zákonov v elektronických médiách je možné podávať podnety aj na nevhodne odvysielané alebo vytlačené reklamy (okrem elektronických médií napr. aj v periodickej tlači, na billboardoch, reklamných paneloch atď.) v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Rada pre reklamu má formulár sťažnosti na www.rpr.sk. Sťažnosti na reklamu možno zasielať aj poštou na adresu: Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava.

V zákone o reklame je dôležitý § 3,ods.4, kde sa hovorí, že reklama nesmie o.i.: obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské cítenie..., nesmie propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas, prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom ..., zneužívať dôveru maloletých, najmä podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin.

Záverom sa žiada vyjadriť predsavzatie: ak nás niečo v médiách zaujme alebo vyruší, tak na to reagujme, pretože inak sa zodpovední nedozvedia, čo od médií očakávame a čo v nich odmietame. K aktivitám v uvedenej oblasti nech nás povzbudzuje naše svedomie spojené so zodpovednosťou za budúci stav našich detí, rodín a tým aj celej spoločnosti.

spracoval: A. Šumichrast