Prihlásiť
 

Naše aktivity


Otvorený list ústavným činiteľom, štátnym i  nezávislým organizáciám ,médiám, odbornej i laickej verejnosti

„My, národ slovenský, pamätajúc na politické a duchovné dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, ...“

Úvodný citát z preambuly Ústavy SR nie je náhodný; vyjadruje skúsenosť, že sme v priebehu stáročí prežili ako národ a nakoniec i ako štát najmä vďaka zachovaniu si stáročiami overených hodnôt.

Kľúčovou otázkou dneška však je, do akej miery sme schopní uchovať v spoločnosti uvedené duchovné dedičstvo v záujme budúcej stability rodiny, národa, štátu (a v širšom kontexte i celej európskej kultúry)?

Aký je pritom súčasný stav našej spoločnosti?

Na verejnosti sa stále viac prezentujú nestabilné a tiež neprirodzené partnerské vzťahy na úkor tradičných rodinných zväzkov; sme však v nestabilných pomeroch spokojnejší? Sú deti z takýchto prostredí lepšie pripravené do života a má z nich spoločnosť v dospelosti väčší úžitok?

Napriek vedeckým dôkazom o počiatku ľudského života stále nevyvíjame maximum úsilia o jeho ochranu, hoci Ústava SR hovorí: „Každý má právo na život. Ľudský živote hodný ochrany už pred narodením.“ (Čl.15 ods.1). Uvedomujeme si, že spoločnosť, ktorá nie je dostatočne ochotná chrániť najbezbrannejšie formy života, bude stále viac existenčne ohrozovaná?

V masmédiách popri hodnotných programoch namiesto kultúry často registrujeme lacný gýč, neodôvodnené násilie, ľahostajnosť k hodnote ľudského života, citový a intímny egoizmus vedúci k rozkladu rodiny, relativizovanie významu dobra a zla. Žiaľ, takmer vždy zabalené v atraktívnom obale bez následného zobrazenia negatívnych dôsledkov v reálnom živote.

Pýtame sa, či sú uvedené javy „duchovným dedičstvom našich predkov“, alebo sme si skôr nechali nanútiť neprirodzenú pseudokultúru zvonka?

Pritom verejní činitelia by mali presadzovať také zákonné opatrenia, ktoré neumožnia masovokomunikačným prostriedkom pôsobiť proti dobru rodiny a tým i štátu. Podobné odporúčania sú v súlade s  čl.26 ods.3 a 4 Ústavy SR.

Pýtame sa teda vás - ústavných činiteľov : je v oblasti pôsobenia médií na spoločnosť všetko v poriadku? Mohla by tu pomôcť napr. novela súčasných právnych predpisov v oblasti médií alebo zvýšenie dôrazu a kompetencií už existujúcich štátnych orgánov dohľadu nad ich dodržiavaním? Sme totiž presvedčení, že viaceré masovokomunikačné prostriedky opakovane porušujú platné právne predpisy, čo je škodlivé pre spoločnosť a nespravodlivé voči ostatným serióznym médiám! Vaša zodpovednosť a poslanie sú v tomto nezastupiteľné, preto veríme v pozitívne riešenia uvedeného problému.

Ďalej sa pýtame : ako je to s úsilím nezávislých, neštátnych organizácií, ale i ochotou nás občanov vytrvalo komunikovať smerom k médiám, k zodpovedným osobám a kompetentným inštitúciám?

Vieme v záujme stability rodín – a tým zdravej spoločnosti - jasne povedať médiám, ale i orgánom dohľadu nad nimi, čo sa nám na vysielaných programoch páči a čo nie?

Potrebu ochrany rodiny a osobitne detí zdôrazňuje aj Ústava SR (čl. 41 ods.1).

Popri ochrane rodiny patrí medzi najnaliehavejšie výzvy dneška aj úzko súvisiaca otázka demografického vývoja spoločnosti. Napr. podľa prognóz vývoja obyvateľstva SR do r. 2025 „bude celé prognózované obdobie charakterizované procesom starnutia obyvateľstva, t.j. poklesom podielu detskej zložky a rastu podielu obyvateľstva nad 60 rokov“ (Štatistický úrad SR), čo by znamenalo zároveň výrazné znižovanie celkového počtu obyvateľstva.

Sme si vedomí, že materiálnapodpora rodín s deťmi nie je jediným (aj keď nevyhnutným) spôsobom riešenia priaznivého demografického vývoja. Bude tým druhým - rovnako dôležitým spôsobom - všestranná morálna podpora zodpovedných viacdetných rodín? Pretože tieto sa do budúcna stávajú doslova národným pokladom. A to nielen z kultúrno - historického, ale zároveň aj z ekonomického pohľadu (tvorba HDP, fungovanie dôchodkových systémov, atď.)

Na záver dovoľte vyjadriť poďakovanie všetkým Vám, ktorým podobné otázky nie sú ľahostajné a mienite uvedené problémy riešiť.  Všetci dnes nesieme zodpovednosť za to, v akom stave bude naša spoločnosť v budúcnosti. Nepremárnime túto veľkú šancu pre dobro tých, ktorí prídu po nás!

ZSMO

V Trenčíne, 5.júla 2007 Združenie pre spoločenské a mediálne otázky

Tento list obdržia:

 • prezident Slovenskej republiky
 • predseda Vlády Slovenskej republiky
 • Národná rada Slovenskej republiky
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Verejný ochranca práv
 • generálny riaditeľ Slovenskej televízie
 • generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu
 • Rada pre vysielanie a retransmisiu

Na vedomie:

 • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Konferencia biskupov Slovenska
 • Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky
 • Tlačová agentúra SITA
 • ostatné vybrané slovenské médiá
 • Rada pre reklamu
 • ostatné vybrané mimovládne organizácie