Prihlásiť
 

Združenie pre spoločenské a mediálne otázky


Združenie pre spoločenské a mediálne otázky je nezávislou, dobrovoľnou organizáciou, založenou za účelom prezentácie názorov, predkladania požiadaviek a informácií v oblasti naliehavých celospoločenských otázok.

Cieľom združenia je prispieť k verejnej diskusii vedúcej k riešeniu závažných, najmä kultúrno – etických problémov súčasnej spoločnosti v zmysle tradičných hodnôt a prirodzeného mravného zákona. Vzhľadom na uvedený cieľ chce byť združenie tiež nápomocné pri poskytovaní základných informácií súvisiacich s problematikou masovokomunikačných prostriedkov.